Prawo

Kiedy obcokrajowiec ma prawo dostać zezwolenie na pobyt na terenie Polski

Cudzoziemcy mieszkający na terenie Polski mają prawo ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy lub pobyt stały w Polsce. Pozwolenie na pobyt czasowy w Polsce przysługuje cudzoziemcowi, który zamierza przebywać w Polsce dłużej niż trzy miesiące. Zezwolenie to przyznawane jest na czas najwyżej trzech lat. Uprawnia ono do wykonywania pracy, prowadzenia działalności gospodarczej lub studiowania.

Prawo - sprawy rozwodowe
Źródło: flickr.com

Są powody, dla których pozwolenie na pobyt stały w Polsce może zostać cofnięte. Czy cudzoziemcowi, któremu wydano zezwolenie na pobyt stały w Polsce w wyniku zawarcia ślubu z osobą mającą polskie obywatelstwo, zagraża cofnięcie prawa do pobytu wówczas gdy mąż lub żona zażąda rozwodu? Biorąc pod uwagę liczbę wpisywanych w Internecie fraz „sprawy rozwodowe warszawa”, rozwody są w Warszawie zagadnieniem, z którym prawnicy często się borykają. Zgodnie z literą prawą rozwód nie (gdy potrzebny adwokat przy rozwodzie:http://kancelaria-cpr.pl/oferta/adwokat-rozwod) jest przesłanką do odebrania zezwolenia na pobyt stały w Polsce, które zostało wcześniej wydane cudzoziemcowi. Podstawą do odebrania pozwolenia na pobyt stały w Polsce może być opuszczenie Polski na czas dłuższy niż sześć lat. Teraz na pewno, jeżeli jesteś cudzoziemcem, hasło „sprawy rozwodowe (sprawdź także) warszawa” jest dla Ciebie bardziej zrozumiałe.

Pozwolenie na pobyt stały w Polsce odnosi się do osób, których jedno z rodziców jest obywatelem Polski lub cudzoziemcem, który uzyskał zezwolenie na pobyt stały w Polsce, jak również osób o polskim pochodzeniu mieszkających zagranicą i mają zamiar zamieszkać w Polsce na stałe. Pozwolenie na pobyt stały w Polsce jest także wydawane małżonkom obywateli polskich, pozostającym w związku małżeńskim przez minimum trzy lata licząc do daty złożenia wniosku o pozwolenie na pobyt stały w Polsce, a także tuż przed złożeniem wniosku na pobyt stały w Polsce zamieszkiwali w sposób nieprzerwany na terytorium Polski w okresie minimum dwóch lat mając pozwolenie na pobyt tymczasowy.

Pobyt stały w Polsce należy się także osobom o statusie uchodźcy i osobom, którym udzielono azylu, przebywającym wcześniej przez kilka lat na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Pozwolenie na pobyt stały w Polsce przyznawane jest na czas nieokreślony. Osoba, której przyznano pozwolenie na pobyt stały w Polsce ma prawo podjąć pracę na terytorium Polski.