Prawo

Kiedy obcokrajowiec ma prawo dostać zezwolenie na pobyt na terenie Polski

Cudzoziemcy mieszkający na terenie Polski mają prawo ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy lub pobyt stały w Polsce. Pozwolenie na pobyt czasowy w Polsce przysługuje cudzoziemcowi, który zamierza przebywać w Polsce dłużej niż trzy miesiące. Zezwolenie to przyznawane jest na czas najwyżej trzech lat. Uprawnia ono do wykonywania pracy, prowadzenia działalności gospodarczej lub studiowania.

Prawo - sprawy rozwodowe
Źródło: flickr.com

Są powody, dla których pozwolenie na pobyt stały w Polsce może zostać cofnięte. Czy cudzoziemcowi, któremu wydano zezwolenie na pobyt stały w Polsce w wyniku zawarcia ślubu z osobą mającą polskie obywatelstwo, zagraża cofnięcie prawa do pobytu wówczas gdy mąż lub żona zażąda rozwodu? Biorąc pod uwagę liczbę wpisywanych w Internecie fraz „sprawy rozwodowe warszawa”, rozwody (zobacz dalsze informacje) są w Warszawie zagadnieniem, z którym prawnicy często się borykają. Zgodnie z literą prawą rozwód nie (gdy potrzebny adwokat przy rozwodzie:http://kancelaria-cpr.pl/oferta/adwokat-rozwod) jest przesłanką do odebrania zezwolenia na pobyt stały w Polsce, które zostało wcześniej wydane cudzoziemcowi. Podstawą do odebrania pozwolenia na pobyt stały w Polsce może być opuszczenie Polski na czas dłuższy niż sześć lat. Teraz na pewno, jeżeli jesteś cudzoziemcem, hasło „sprawy rozwodowe warszawa” jest dla Ciebie bardziej zrozumiałe.

Pozwolenie na pobyt stały w Polsce odnosi się do osób, których jedno z rodziców jest obywatelem Polski lub cudzoziemcem, który uzyskał zezwolenie na pobyt stały w Polsce, jak również osób o polskim pochodzeniu mieszkających zagranicą i mają zamiar zamieszkać w Polsce na stałe. Pozwolenie na pobyt stały w Polsce jest także wydawane małżonkom obywateli polskich, pozostającym w związku małżeńskim przez minimum trzy lata licząc do daty złożenia wniosku o pozwolenie na pobyt stały w Polsce, a także tuż przed złożeniem wniosku na pobyt stały w Polsce zamieszkiwali w sposób nieprzerwany na terytorium Polski w okresie minimum dwóch lat mając pozwolenie na pobyt tymczasowy.

Pobyt stały w Polsce należy się także osobom o statusie uchodźcy i osobom, którym udzielono azylu, przebywającym wcześniej przez kilka lat na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Pozwolenie na pobyt stały w Polsce przyznawane jest na czas nieokreślony. Osoba, której przyznano pozwolenie na pobyt stały w Polsce ma prawo podjąć pracę na terytorium Polski.